Trong trường hợp khách hàng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, việc chuyển nhượng sẽ phải đáp ứng các điều kiện:
a) Đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng Hợp Đồng theo quy định của pháp luật;
b) Bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng đó phải đáp ứng đủ các điều kiện sở hữu Nhà Ở theo quy định của pháp luật;
c) Bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng sẽ thay thế Bên Mua, tiếp nhận và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Hợp Đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán bất kỳ số tiền nào chưa thanh toán đủ cho Bên Bán, mọi khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật (Bao gồm Thuế thu nhập cá nhân 2% và Lệ phí trước bạ nhà đất 0.5%).